(مبانی طراحی) اسپیسرها:
1. رعایت کاور مناسب و فاصله مجاز آرماتور ها
2. رعایت فاصله بلوک ها در دو جهت متعامد
3. حداقل سطح تماس با قالب زیرین
4. سهولت و سرعت نصب بالای بلوک ها
5. امکان اجرا توسط کارگر نیمه ماهر
6. رعایت عرض حداقل تیرها

 

 

Translate »
طراحی سایت