انواع قراردادها بر اساس نحوه انعقاد پیمان جهت انجام پروژه

 

۱ -قرارداد بر اساس فهرست بها

در این قرارداد مشخصات و جزئیات کار با توجه به نقشه های اجرایی تعیین گردیده و پس از توضیحات لازم در این زمینه و با توجه به مشخصات فنی آن، مقادیر دقیق کار توسط مهندسین مشاور تعیین می‌شود؛ در این نوع قرارداد ماخذ محاسبه صورت وضعیت کارکردهای موقت و قطعی کارهای انجام شده توسط پیمانکار، فهرست بهای منضم به پیمان، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی خصوصی پیمان و شاخصهای تعدیل و مربوطه می‌باشد.

مزایا :

الف- رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکار آسان می باشد

ب- با توجه به نقشه های اجرایی برآورد کاملی از پروژه تهیه و کارفرما و پیمانکار وضعیت مالی روشنی را در اختیار دارند .

ج- مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما در حقیقت برابر حجم کاری خواهد بود که انجام می گیرد لذا همواره پیمانکار تحت کنترل میباشد.

د- با توجه به انعقاد قرارداد بر اساس فهرست بهاء پیمانکار هیچگونه ادعائی را برای تغییر قیمت نمی تواند داشته باشد این نوع قرارداد از بهترین روش‌های قراردادی می‌باشد که کمترین ریسک را دارد.

۲ -قرارداد به صورت پیمان مدیریت:

در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی از نظر مبلغ کار وجود ندارد و پیمانکار با گرفتن درصد مشخصی از کلیه مخارج آن کار را انجام میدهد این درصد با توافق کارفرما و پیمانکار تعیین می شود این روش در اجرای مجتمع های مسکونی و تجاری بخش خصوصی و با رقم های ریالی محدود کاربرد دارد.

معایب:

الف- در اکثر موارد طولانی شدن پروژه باعث ایجاد تورم و در نتیجه افزایش دستمزد مدیریت پیمان می گردد لازم است تاخیرات در این نوع قرارداد لحاظ گردیده تا پروژه بی دلیل به درازا کشیده نشود.

ب- در این روش پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما بر اساس کنترل فاکتورهای خرید و دستمزد می باشد که حجم این کنترل‌ها بسیار بیشتر از روش‌های قرارداد فهرست بهائی میباشد.

ج- با توجه به اینکه خریدها یا انجام کارها باید توسط مشاور و کارفرما کنترل و  هماهنگ شود بعضی از پیمانکاران این نوع قرارداد را نمی‌پسندند با توجه به معایب مذکور می‌توان نوع دیگری از این نوع قرارداد را به نام قرارداد مدیریت شرطی اجرا نمود در این روش مبلغ هزینه اجرای پروژه و درصد حق الزحمه پیمانکار سرجمع یک عدد تعیین می گردد. چنانچه هزینه های اجرای پروژه بیش از مبلغ تعیین شده گردد جریمه ای را از پیمانکار کسر مینمایند.

۳- قرارداد بر اساس برآورد کلی یا قیمت ثابت:

در این روش با توجه به مشخصات و ابعاد کامل و نوع کار قبل از انجام مناقصه برآورد شده و قرارداد مذکور با قیمت ثابت منعقد و کار به صورت کلی و یکجا با قیمت تعیین شده پیشنهادی توسط پیمانکار به وی واگذار میگردد. جهت عقد چنین قراردادهایی شرایط ذیل حتماً باید رعایت شده باشد.

الف- قرارداد به صورت دقیق تنظیم شده باشد .

ب-کلیه نقشه ها و جزئیات کار مشخص باشد .

ج- مشخصات مصالح به طور کامل همراه با نام شرکت تولید کننده مشخص باشد.

د- احتمال هیچگونه ریسک بزرگی در کار وجود نداشته باشد.

ه- احتمال هیچ گونه تغییرات اساسی و یا تغییرات زیاد در حین کار وجود نداشته باشد .

معایب:

در این روش به دلیل اینکه امکان تغییرات نقشه ای و مشخصات فنی و نوع مصالح بسیار سخت می باشد لذا همواره با کلیم های پیمانکار خواهد بود لذا این روش در هیچ پروژه‌ای پیشنهاد نمی گردد.

۴- قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا :

این نوع قرارداد مشابه قرارداد قیمت ثابت میباشد در این نوع قرارداد می بایست مناقصه را بر اساس متر مربع زیربنا برگزار نمود سپس با برنده مناقصه پیمان مذکور را منعقد نمود این نوع قرارداد در کارهای ساختمانی که سطح زیر بنای آن حداکثر ده هزار متر مربع می باشد کاربرد دارد و مجاز می باشد .

۵- قرارداد کلید در دست:

در این روش پیمانکار مسئولیت طراحی و اجرا را به طور کامل به عهده دارد این روش حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار را تداعی می نماید و هرگونه عیب و ایرادی مسئولیتش متوجه پیمانکار خواهد بود در این قرارداد کارفرما امکان تغییرات را نخواهد داشت .

۶- قرارداد مهندسی تدارکات و اجرا 🙁EPC)

در این نوع قرارداد طراحی اولیه توسط کارفرما انجام و سپس پیمانکار برنده مناقصه طراحی تفصیلی و عملیات اجرایی را انجام میدهند این روش در پروژه‌هایی که امکان استفاده از اجزا و مصالح با طیف کیفیتی و قیمتی بسیار وجود دارد توصیه نمی شود و در پروژه هایی مانند راهسازی یا نیروگاهی و تصفیه خانه ای با ظرفیت مشخص مورد استفاده می‌باشد.

⇓فایل PDF جهت دانلود⇓

انواع قراردادها