بنام خدا

این قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت ……………………………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی ………………………………………………………………………  بعنوان پیمانکار به نمایندگی …………………… ازطرف دیگر،به شرح زیرمنعقد می گردد.

 

1 موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-مدت قرارداد :                                    ………………………….

3-شروع قرارداد:                                    ……………………………………………………….

3 مقدار کار :                                       ……………………………………………………….

4-محل انجام کار :                                 ……………………………………………………….

5- مبلغ قرارداد

                      ……………………………………………………………………………………………………….

 6- شرایط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد ( در ازای دریافت چک تضمین به میزان    ………………………… ریال)

      ب-  …………. درصد مبلغ قرارداد پس از انجام 50% کار با تایید سرپرست کارگاه

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از تکمیل کار با تایید ……………………………….

       د-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی ( دوره گارانتی یکسال می باشد )

7 سایر شرایط :

الف – ایمنی کارگران و کلیه پرسنل مربوطه و همچنین خرید و استفاده از لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده پیمانکار می باشد .

ب – پیمانکار با توجه به مواد 101و 120و118 قانون کار مصوب 1369 حق به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز رسمی از وزارت  کار را ندارد .

ج – رعایت کلیه ضوابط فنی در کار توسط پیمانکار الزامی می باشد .

د – تهیه کلیه مصالح ،  تجهیزات ، لوازم و نیروی انسانی جهت انجام کار به عهده پیمانکار می باشد  .

ه-  اگر پیمانکار نتواند در مدت مقرر کار را به اتمام رساند ، چنانچه قصور از جانب وی باشد ، به ازای هر روز دیرکرد 5/0درصد مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

و- موضوع قرارداد بمدت یکسال گارانتی می گردد و درصورت بروز هرگونه خرابی پیمانکار موظف به رفع عیب می باشد و چنانچه استنکاف نماید کارفرما راساٌ اقدام به رفع عیب نموده و هزینه مربوطه را با 15% بالاسری از محل سپرده حسن انجام کار پیمانکارکسر می نماید .

ز- پیمانکار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملکرد صحیح سیستم مسئول می باشد و نقشه های اجرایی اولیه رافع مسئولیت وی نمی گردد .

ح –

ط-

    این قرارداد در هفت ماده و سه نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله معتبر و یک نسخه نزد  پیمانکار  و بقیه نسخ نزد کارفرما باقی می ماند .                                                         

 

                                 پیمانکـار                                                                                    کــارفرما  

⇓فایل pdf جهت دانلود⇓   

فرم قرارداد پیمانکاری