بسمه تعالی

این قرارداد مابین آقای …………… فرزند :………. به شماره شناسنامه :……………..به نشانی……………………و تلفن…… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای………………………. فرزند :……………….به نشانی : ………………………………………………..وتلفن……………………………………که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیرمنعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد  :

موضوع قرارداد عبارتست ازتهیه مصالح و اجرای عملیات نازک کاری شامل:نماچینی،اجرای کاهگل،کناف کاری،

سنگ ازاره وتاسیسات برقی شامل سیم کشی وکابل کشی،روشنایی ونورپردازی مطابق جدول متره وبرآورد پیوست

تبصره: درصورت افزایش یا کاهش زیربنا ، متراژنهایی براساس زیربنای اجرا شده ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

ماده 2 – مشخصات فنی :

به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما می باشد .در صورت درخواست کارفرما جهت تغییر در مشخصات مصالح مصرفی مابه التفاوت آن پس از توافق به پیمانکار پرداخت می گردد

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد

مدت اجرای این قرارداد به مدت چهار ماه شمسی پس ازتحویل کارگاه و پرداخت پیش پرداخت می باشد .

ماده1/3-نرخ عملیات اجرایی

مطابق متره و برآورد پیوست می باشد.

تبصره:درصورت افزایش یا کاهش مقادیر فوق مابه التفاوت مبلغ هرآیتم از صورت وضعیت قطعی پیمانکار اضافه یا کسر می گردد.

ماده 4 – تعهدات  پیمانکار :

4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از تحویل کارگاه ،نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

4-2- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کار فرما نمی باشد .

4-3- پیمانکار موظف است که دیوارچینی را به شکلی اجرا نماید که حداکثر چفت و بست آنها رعایت گردد.

4-4- پیمانکار در کلیه دیوارچینی ها بایستی از ملات ماسه سیمان با عیاراستاندارد استفاده نماید

4-5- کلیه دیوارچینی ها بایستی شاقول و امتداد آنها نیز مطابق نقشه ها باشد و گوشه های آن نیز بر اساس نقشه گونیا باشد .

4-6- پیمانکار بایستی قبل از اجرای دیوارچینی ابتدا کلیه دیوارهای یک طبقه را یک رگی نموده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجرای کامل آنها اقدام نماید.

4-7- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و تایید می نماید.

4-8- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است

ماده 5 – تعهدات کارفرما : 

5-1-آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

5-2- کارفرما می بایست نسبت به اخذ استعلام کف (صفرصفر)و بر از مرجع صدور پروانه اقدام و قبل از شروع عملیات اجرایی کتبا به پیمانکار تحویل نماید.

5-3- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید این بیمه شامل بیمه ساختمان در حال احداث ، ساختمان های اطراف ، و اشخاصی است در آن مشغول بکار می شوند .

5-4- در صورت توقف کار توسط کارفرما بیش از یک ماه که خارج از قصور پیمانکارباشد، کارفرما موظف است کلیه خسارات ناشی از تعلیق کارگاه را با توافق طرفین محاسبه و پرداخت نماید.

ماده 6 – مبلغ قرارداد  :

باتوجه به برآوردپروژه مبلغ اولیه پیمان برابربا………………ریال می باشد.

ضریب بالاسری جهت انجام شرح خدمات موضوع قراردادبرابر3/1میباشد که در جمع کل هزینه های انجام شده ضرب می گردد.

تبصره : در صورتی که با توافق طرفین قرارداد ، کارفرما کارهایی خارج از موارد مندرج در ماده یک به پیمانکارابلاغ نماید پیمانکارنسبت به اجرای آن اقدام و هزینه های مربوطه به اضافه دوازده درصد بالاسری به پیمانکار توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده 7 – کسورات قانونی  :

مبلغ ارائه شده خالص می باشد و کلیه کسورات قانونی به عهده کارفرما است.

ماده 8 – پیش پرداخت :

مبلغ …………. ریال معادل…………… مبلغ کل پیمان به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می گردد

ماده 9- نحوه پرداخت :

باتوجه به پیشرفت فیزیکی کاروارائه صورت وضعیت کارفرما می بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

ماده 10- تغییر مدت قرارداد

تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر می باشد .

9-1- با توافق طرفین

9-2-  در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید .

9-3- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.

9-4- موارد فورس ماژور مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، آتشفشان ، انقلاب ، جنگ و غیره

9-5- در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار در موعد مقرر.

ماده 11- حل اختلاف :

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود،اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.

این قرارداد در یازده ماده وسه تبصره و در دونسخه تنظیم شده که کلیه نسخ حکم واحد دارند.

                     کارفرما                                                                      پیمانکار

 

 ⇓فایل PDF جهت دانلود⇓

قراردادنازک کاری