پروژه هایعمرانی

IMG_1558
پروژه سروستان
 • عنوان پروژه:
  سروستان
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
IMG_2649
پروژه بهارستان
 • عنوان پروژه:
  بهارستان
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  15 متر
 • تعداد طبقات:
  3 سقف
IMG_1420
پروژه شهیدان غربی
 • عنوان پروژه:
  شهیدان غربی
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
IMG_1666
پروژه مهراباد
 • عنوان پروژه:
  مهراباد
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  14 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
IMG_1800
پروژه بلوار شفق
 • عنوان پروژه:
  بلوار شفق
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
IMG_1366
پروژه بهارستان
 • عنوان پروژه:
  بهارستان
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
IMG_20231026_123542_780
پروژه ملاصدرا
 • عنوان پروژه:
  ملاصدرا
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  9 سقف
IMG_1005
پروژه خورزوق
 • عنوان پروژه:
  خورزوق
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  1 سقف
IMG_1045
پروژه نایین
 • عنوان پروژه:
  نایین
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  5 سقف
20230711_132951
پروژه خمینی شهر
 • عنوان پروژه:
  خمینی شهر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
20230610_131224
پروژه شرکت ایزوله
 • عنوان پروژه:
  شرکت ایزوله
 • موقعیت:
  شهرک علمی تحقیقاتی
 • طول دهانه :
  14 متر
 • تعداد طبقات:
  4 سقف
20230601_112637
پروژه امیرکبیر
 • عنوان پروژه:
  امیرکبیر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  15 متر
 • تعداد طبقات:
  3 سقف
20230419_124036
پروژه خمینی شهر
 • عنوان پروژه:
  خمینی شهر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  8 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
سقف اینتل دک در اصفهان
پروژه شیخ کلینی
 • عنوان پروژه:
  شیخ کلینی
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
16
پروژه میرزا طاهر
 • عنوان پروژه:
  میرزاطاهر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
20221120_095722
پروژه نظرغربی
 • عنوان پروژه:
  نظرغربی
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
IMG_1416
پروژه کهندژ
 • عنوان پروژه:
  کهندژ
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  17 متر
 • تعداد طبقات:
  5 سقف
IMG_1446
پروژه اردیبهشت
 • عنوان پروژه:
  اردیبهشت
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
IMG_1790
پروژه باغ دریاچه
 • عنوان پروژه:
  باغ دریاچه
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  9 سقف
IMG_20231202_102940_996
پروژه نظرغربی
 • عنوان پروژه:
  نظرغربی
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  سقف
IMG_1538
پروژه خواجه عمید
 • عنوان پروژه:
  خواجه عمید
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
20221114_160536
پروژه شاهین شهر
 • عنوان پروژه:
  شاهین شهر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
20230711_125803
پروژه فرهنگسرا نجف اباد
 • عنوان پروژه:
  فرهنگسرا
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  16 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
IMG_20231202_102940_996
پروژه سعادت
 • عنوان پروژه:
  سعادت
 • موقعیت:
  نظر غربی
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  سقف
پروژه عسگریه
پروژه مسکونی عسگریه اصفهان
 • عنوان پروژه:
  عسگریه
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
باغ زیار
پروژه مسکونی باغ زیار اصفهان
 • عنوان پروژه:
  باغ زیار
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  11 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
اجرای پروژه در سپاهان شهر
پروژه مسکونی سپاهان شهر اصفهان
 • عنوان پروژه:
  سپاهان شهر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  9 متر
 • تعداد طبقات:
  4 سقف
اجرای پروژه در بلوار ایمان
پروژه مسکونی بلوار ایمان اصفهان
 • عنوان پروژه:
  بلوار ایمان
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  9.5 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
پروژه مسکونی کاخ سعات اباد اصفهان
 • عنوان پروژه:
  کاخ سعادت اباد
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
پروژه مسکونی کوی راه حق اصفهان
 • عنوان پروژه:
  کوی راه حق
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  6.9 متر
 • تعداد طبقات:
  5 سقف
پروژه تعاونی مسکن دانشگاه اصفهان
 • عنوان پروژه:
  تعاونی مسکن
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13.5 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
پروژه مسکونی حکیم نظامی اصفهان
 • عنوان پروژه:
  حکیم نظامی
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13.5 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
پروژه شاهین شهر اصفهان
 • عنوان پروژه:
  کوی راه حق
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
پروژه صنعتی شهرک علمی تحقیقاتی
 • عنوان پروژه:
  شهرک علمی تحقیقاتی
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10.3 متر
 • تعداد طبقات:
  4 سقف
پروژه مسکونی ال محمد اصفهان
 • عنوان پروژه:
  ال محمد
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  11 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
پروژه تجاری مسکونی چمران اصفهان
 • عنوان پروژه:
  چمران
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
پروژه تعاونی مسکن ذوب اهن اصفهان
 • عنوان پروژه:
  ذوب اهن
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  11.5متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
پروژه مسکونی بعثت اصفهان
 • عنوان پروژه:
  بعثت
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  9.33 متر
 • تعداد طبقات:
  5 سقف
پروژه مسکونی امیر حمزه اصفهان
 • عنوان پروژه:
  امیر حمزه
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13.5 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
پروژه مسکونی فلاطوری اصفهان
 • عنوان پروژه:
  چمران
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  15 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
پروژه مسکونی مهراباد اصفهان
 • عنوان پروژه:
  مهراباد
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
پروژه تهران
 • عنوان پروژه:
  پروژه تهران
 • موقعیت:
  تهران
 • طول دهانه :
  7 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
پروژه اراک 5
 • عنوان پروژه:
  اراک 5
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
پروژه تهران 2
 • عنوان پروژه:
  تهران 2
 • موقعیت:
  تهران
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  10 سقف
پروژه اراک 6
 • عنوان پروژه:
  اراک 6
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  11 سقف
پروژه شهر تنکابن 2
 • عنوان پروژه:
  پروژه تنکابن
 • موقعیت:
  تنکابن
 • طول دهانه :
  11 متر
 • طبقات:
  سقف های باز شو بدون محدودیت
پروژه اراک 3
 • عنوان پروژه:
  اراک3
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  11 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
پروژه پاوه
 • عنوان پروژه:
  پاوه
 • موقعیت:
  پاوه,کرمانشاه
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
پروژه اراک 4
 • عنوان پروژه:
  اراک 4
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  11 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
پروژه ی سقف اینتل دک در اراک
پروژه اراک 2
 • عنوان پروژه:
  اراک 2
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
پروژه تنکابن
 • عنوان پروژه:
  تنکابن
 • موقعیت:
  تنکابن
 • طول دهانه :
  11 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
IMG_20231028_102743_058
پروژه امام خمینی
 • عنوان پروژه:
  امام خمینی
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف

پروژهعسگریه اصفهان

 • عنوان پروژه:
  عسگریه
 • موقعیت:
  اصفهان
 • متراژ:
  1800متر
 • طول دهانه :
  ۱۲ متر
 • تعداد طبقات:
  ۶ سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهباغ زیار اصفهان

 • عنوان پروژه:
  باغ زیار
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  11متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهسپاهان شهر اصفهان

 • عنوان پروژه:
  سپاهان شهر
 • متراژ:
  630متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  4 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهبلوار ایمان اصفهان

 • عنوان پروژه:
  بلوار ایمان
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  9.5 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژه مسکونی کاخ سعادت اباد اصفهان

 • عنوان پروژه:
  سعادت اباد
 • متراژ:
  1000متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمسکونی کوی راه حق اصفهان

 • عنوان پروژه:
  کوی راه حق
 • متراژ:
  950 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  9.5 متر
 • تعداد طبقات:
  5 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهتعاونی مسکن علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

 • عنوان پروژه:
  تعاونی مسکن
 • متراژ:
  2500 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13.5 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمسکونی حکیم نظامی اصفهان

 • عنوان پروژه:
  حکیم نظامی
 • متراژ:
  2180 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13.5 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمسکونی شاهین شهر اصفهان

 • عنوان پروژه:
  شاهین شهر
 • متراژ:
  1323 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهصنعتی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

 • عنوان پروژه:
  شهرک علمی تحقیقاتی
 • متراژ:
  2300 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10.3 متر
 • تعداد طبقات:
  4 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمسکونی ال محمد اصفهان

 • عنوان پروژه:
  ال محمد
 • متراژ:
  1740 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  11 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژه تجاری مسکونی چمران اصفهان

 • عنوان پروژه:
  تجاری مسکونی چمران
 • متراژ:
  3000 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک
nosa-project-zobahan-1-1

پروژهتعاونی مسکن ذوب اهن اصفهان

 • عنوان پروژه:
  ذوب اهن
 • متراژ:
  9600 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  11.5 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمسکونی بعثت اصفهان

 • عنوان پروژه:
  مسکونی بعثت
 • متراژ:
  759 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  9.33 متر
 • تعداد طبقات:
  5 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک
nosa-project-amir-hamze-1-1

پروژهمسکونی امیر حمزه اصفهان

 • عنوان پروژه:
  امیر حمزه
 • متراژ:
  1200 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  9.5 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمسکونی فلاطوری اصفهان

 • عنوان پروژه:
  مسکونی فلاطوری
 • متراژ:
  1700 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  15 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمسکونی مهراباد اصفهان

 • عنوان پروژه:
  مهراباد
 • متراژ:
  2700 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهتهران

 • عنوان پروژه:
  تهران
 • نوع سازه:
  سازه فولادی
 • موقعیت:
  تهران
 • طول دهانه :
  7 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهاراک 5

 • عنوان پروژه:
  اراک 5
 • طول کنسول
  3 متر
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهتهران 2

 • عنوان پروژه:
  تهران 2
 • متراژ:
 • موقعیت:
  تهران
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  10 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهاراک 6

 • عنوان پروژه:
  اراک 6
 • متراژ:
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  11 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهتنکابن 2

 • عنوان پروژه:
  تنکابن 2
 • متراژ:
 • موقعیت:
  تنکابن
 • طول دهانه :
  11 متر
 • طبقات:
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهاراک 3

 • عنوان پروژه:
  اراک 3
 • متراژ:
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  11 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهپاوه

 • عنوان پروژه:
  پاوه
 • متراژ:
  1000متر مربع
 • موقعیت:
  پاوه کرمانشاه
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهاراک 4

 • عنوان پروژه:
  اراک 4
 • متراژ:
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  11 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهاراک 2

 • عنوان پروژه:
  اراک 2
 • متراژ:
 • موقعیت:
  اراک
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
 • ضخامت سقف:
  15 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک
پروژه ی سقف اینتل دک در اراک

پروژهتنکابن

 • عنوان پروژه:
  تنکابن
 • متراژ:
  1600 متر مربع در هر سقف
 • موقعیت:
  تنکابن
 • طول دهانه :
 • تعداد طبقات:
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمهراباد

 • عنوان پروژه:
  مهراباد
 • متراژ:
  3200
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  14 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهسروستان

 • عنوان پروژه:
  سروستان
 • متراژ:
  1800 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10
 • تعداد طبقات:
  6
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهبهارستان

 • عنوان پروژه:
  بهارستان
 • متراژ:
  1000
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  15 متر
 • تعداد طبقات:
  3
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهامام خمینی

 • عنوان پروژه:
  امام خمینی
 • متراژ:
  3000 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  13
 • تعداد طبقات:
  6
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهشهیدان غربی

 • عنوان پروژه:
  شهیدان غربی
 • متراژ:
  1200 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهسپهسالار

 • عنوان پروژه:
  سپهسالار
 • متراژ:
  2700 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12
 • تعداد طبقات:
  8
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهملاصدرا

 • عنوان پروژه:
  ملاصدرا
 • متراژ:
  4000 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  9 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهخورزوق

 • عنوان پروژه:
  خورزوق
 • متراژ:
  700 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  1 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهنایین

 • عنوان پروژه:
  نایین
 • متراژ:
  1200 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  5 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهشهیدان غربی

 • عنوان پروژه:
  شهیدان غربی
 • متراژ:
  1200 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهخمینی شهر

 • عنوان پروژه:
  خمینی شهر
 • متراژ:
  1500 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهامیرکبیر

 • عنوان پروژه:
  امیرکبیر
 • متراژ:
  400 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  15 متر
 • تعداد طبقات:
  3 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهشرکت ایزوله

 • عنوان پروژه:
  ایزوله
 • متراژ:
  1400 متر مربع
 • موقعیت:
  شهرک علمی تحقیقیاتی اصفهان
 • طول دهانه :
  14 متر
 • تعداد طبقات:
  4 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهخمینی شهر

 • عنوان پروژه:
  خینی شهر
 • متراژ:
  1300 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  8 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهشهید کلینی

 • عنوان پروژه:
  شهید کلینی
 • متراژ:
  1800 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهمیرزا طاهر

 • عنوان پروژه:
  میرزا طاهر
 • متراژ:
  1400 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  7 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهنظرغربی

 • عنوان پروژه:
  نظرغربی
 • متراژ:
  1000 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  6 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهکهندژ

 • عنوان پروژه:
  کهندژ
 • متراژ:
  5000 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  17 متر
 • تعداد طبقات:
  5 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهاردیبهشت

 • عنوان پروژه:
  اردیبهشت
 • متراژ:
  2500 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهباغ دریاچه

 • عنوان پروژه:
  باغ دریاچه
 • متراژ:
  2500 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  9 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهنظرغربی

 • عنوان پروژه:
  نظرغربی
 • متراژ:
  2500 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهخواجه عمید

 • عنوان پروژه:
  خواجه عمید
 • متراژ:
  1300 متر
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  10 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهشاهین شهر

 • عنوان پروژه:
  شاهین شهر
 • متراژ:
  4700 متر مربع
 • موقعیت:
  اصفهان
 • طول دهانه :
  12 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک

پروژهفرهنگسرا

 • عنوان پروژه:
  فرهنگسرا
 • متراژ:
  9000 متر
 • موقعیت:
  نجف اباد اصفهان
 • طول دهانه :
  16 متر
 • تعداد طبقات:
  8 سقف
 • ضخامت سقف:
  30 سانتی متر
 • نوع سقف:
  اینتل دک