مقایسه اجرای سقف پیش تنیده در اصفهان با سقف اینتل دک + پیشنهاد نوسا

در این مقاله به بررسی فنی و تحصصی و مقایسه سقف اینتل دک با پیش تنیده در اصفهان پرداخته شده است. همواره یکی از دغدغه های کارفرمایان انتخاب سقف سازه از میان سقف های سازه ای موجود بوده است. نگران نباشید شرکت نوسا شما عزیزان را در این زمینه راهنمایی کرده است.

چرا ﺳﻘﻒ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه را دال پس تنیده میگویند ؟

اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺳﻘﻒ (Pre-tensioned roof) ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻘﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺳﻘﻔﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺤﺖﻛﺸﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دال ﭘﺲﺗﻨﻴﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

در دالﻫﺎي ﭘﺲﺗﻨﻴﺪه ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞ و ﻳﺎ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻧﺎزك ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲﺗﻨﻴﺪﮔﻲ در اﺻﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻌﻒ ﺑﺘﻦ در ﻛﺸﺶ را ﭘﻮﺷﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻓﺸﺎري آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. در ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ، اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﺎﺑﻞ و ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺸﺶ ﺑﺎﻻ درون ﺑﺘﻦ ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ بتن به اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪ، ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻚﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و دو اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻓﺸﺎري در ﻟﺒﻪﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﺎر ﻛﺸﺸﻲ، از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. دراﻳﻦ ﻧﻮع از ﺳﻘﻒﻫﺎ، ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از ﻣﻴﻠﮕﺮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻴﮕﺮد در ﺣﺪود 10 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻴﺶ از 2 ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻮع از دال ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻓﺸﺎري اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺳﺎزه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺸﺸﻲ دال ﺑﺘﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎزه اﻳﻦﻧﺎﺣﻴﻪي ﻛﺸﺸﻲ دﭼﺎر ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺸﻮد.

پس کشیدگی در سقف پیش تنیده

ﺑﻪ دو روش ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد:

 • ﭼﺴﺒﻨﺪه

در اﻳﻦ روش ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ درون ﻏﻼفﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻗﺮار داده ﺷﺪه و از دو اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻬﺎر ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي و ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻻزم، ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و ﮔﺮوت ﻳﺎ ﻣﻮاد ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲﮔﺮدد و آجﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮروي ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞ و ﺑﺘﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﮔﺸﺘﻪ و ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺲاز ﺧﺸﻚﺷﺪن ﺑﺘﻦ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ روش در ﻣﻮاردي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻧﻴﺮوي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه ﻛﺮدن اﻋﻀﺎ وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه، ﺗﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ،ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر و ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮنﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه.

 • غیرﭼﺴﺒﻨﺪه

در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﺸﺎري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ درون ﻳﻚ ﻏﻼف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﺘﺼﻞ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮوت وﺟﻮدﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ-ﺣﺮارﺗﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

در روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺸﺶ ﻛﺎﺑﻞ در ﻣﺤﻞ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻚﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد. برای روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺑﺘﻦﻫﺎي ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﻮﻧﺪه ) ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺘﻦﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻛﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ در ﺣﻴﻦ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ ﮔﺮدد. همچنین در روش اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻞ و اﺛﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ را زﻳﺎد ﻛﺮده و ﺑﺘﻦرﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. و ﭘﺲ از ﺧﺸک شدن ﺑﺘﻦ و ﺟﺪاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ، دﻣﺎي ﺳﻴﻢکاﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪو ﻧﻴﺮوي ﻓﺸﺎري از ﻃﺮفﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﮔﺮدد.

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻘﻒ پیش تنیده و دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزهاي ﻧﺎزكﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي دال ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻖ وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برتری و مزایای سقف پیش تنیده

 • اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ ﺑﺮروي ﺧﺎكﻫﺎي ﻧﺮم وﺟﻮد دارد.
 • رﺷﺪ و اﻳﺠﺎد ﺗﺮكﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﻣﻴﺰان ﺗﺮكﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻘﺒﺎض را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ار ﺣﺬف و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 • ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ و آﻛﺲﺑﻨﺪي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ وﺟﻮد دارد.
 • ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
 • اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﺗﻴﺮ و آوﻳﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻧﺎالﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﺗﻴﻐﻪﺑﻨﺪي وﭘﺎرﺗﻴﺸﻦﺑﻨﺪي ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
 • ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف آرﻣﺎﺗﻮر و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و ﺑﺘﻦرﻳﺰي در ﺣﺪود 30 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دال ﺗﺨﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺸﺶ، ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﻤﻊ ﺟﻤﻊآوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي در ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ، اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺒﻴﻪ اﻧﻮاع ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﺑﺮروي ﺳﻘﻒ ﺑﺪون ﺗﻴﺮﮔﺬاري وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
 • دالﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪه. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻋﻀﺎ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ نسبت دالﻫﺎي ﺑﺘﻦآرﻣﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 • دالﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه. روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهاي ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ درﮔﻴﺮ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و ﺣﺬف ﻋﻤﻠﺒﺎت آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺘﻦ. و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮن و ﺣﺬف ﺗﻴﺮﻫﺎ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﻴﻦ 10 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

عیوب و راهکار رفع عیب ها در سقف پیش تنیده

دالﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه ﺑﻪ روش ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﺳﻘﻔﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻘﻒ ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. و از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. برای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه، ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﺮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﺑﻞ، ﻣﻘﺪار و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻨﺶ ﻓﺸﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ. در روش ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪه، اﺑﺘﺪا ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ (داﺧﻞ ﻏﻼفﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ).

در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دو اﻧﺘﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. پس از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي و ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم. ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن آنﻫﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ درﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرتﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺳﻘﻒﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. و اﺟﺮاي آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار و ادوات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻻزم اﺳﺖ. و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻘﻒﻫﺎي ﭘﺲﺗﻨﻴﺪه ﻋﺪم دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ، ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞ و ﺑﻴﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﻛﺎﺑﻞ در دراز ﻣﺪت ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺎرﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ سقف پیش تنیده

1- قالب بندی

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دالﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب و ﻳﺎ ﻓﻠﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞﺗﺨﺖﺑﻮدن دال. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

2- آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي

ﻣﻴﺰان آرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از دال ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺑﻮده. و ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼفﻫﺎي ﻛﻨﺎري، آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ روي ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ، آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮش ﭘﺎﻧﭻ، اﻃﺮاف ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و … در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮروي ﺳﻘﻒ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدد و درﻋﻤﻞ آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي در اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻜﻪاي وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

3- ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺑﻞ و ﻣﻬﺎرﻫﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺴﺘﻪ. ﺑﺎ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ (1,5 ﺗﺎ 2,5ﻣﺘﺮ) ﭘﻬﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. و ﻣﻬﺎرﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

4- ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ

ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮي از ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪﮔﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﺧﻨﺜﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻘﻒ تغییر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

روي ﻧﻘﺎط ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎر ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و در وﺳﻂ دﻫﺎﻧﻪ. ﺑﻪ ﺗﺎر ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺤﻨﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ1 ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺮروي ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﺑﻪ اﺳﻢ Chair ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

5- بتن ریزی

ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل. دالﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد. و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﺒﺮه زدن اﻃﺮاف ﻣﻬﺎرﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

6- ﻛﺸﺶ ﻛﺎﺑﻞ

ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺘﻦ. ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻳﺎ از دوﻃﺮف ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻛﺸﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮل و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد. ﭘﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺑﻞ. ﺳﻴﻢ و ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺶ تنیدگی اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي.

ﻫﻔﺖ رﺷﺘﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد A416 .ASTM ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎر 1860. ﻛﻴﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را دارد. ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي رده 250 را ﻣﻲﺗﻮان در ﺷﺶ ﺳﺎﻳﺰ 6,35، 7,94. 9,53، 11,11. 12,70، 24,15 و ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي رده 270 را ﻣﻲﺗﻮان در ﭼﻬﺎ ﺳﺎﻳﺰ 9,53، 11,11، 12,70 و 15,24 ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮارداد.

ﺳﻴﻢﻫﺎي ﺗﻚرﺷﺘﻪاي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه ﻧﻴﺰ در ﺳﻪ رده 235. 240 و 250 ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي 1620، 1655 و 1725. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻠﻴﮕﺮدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد A722 ASTM ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ در دو ﺗﻴﭗ I در ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي 19. 22، 25، 29، 32 و 35. ﻣﻴﻞ و ﺗﻴﭗ II در ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي 15. 20، 26، 32، 36، 40 و 65 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳﺎده و آﺟﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ و ﺳﻴﻢﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﻚﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻬﺎري اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺮه ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻬﺎر ﻓﻮﻻد ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪﮔﻲ داﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ به ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:

 • ﻣﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮه و اﺗﺼﺎل اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ آن ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞ
 • ﭘﺮچ اﻧﻜﻮرﻳﺞ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﺑﻞ (ﻣﻬﺎر دﻛﻤﻪاي)
 • اﻓﺸﺎن ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﺑﻞ داﺧﻞ ﺑﺘﻦ (ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ)

در ﻣﻴﺎن ﺳﻪ روش ﺑﻴﺎنﺷﺪه، ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎلﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪي ﺑﺘﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

روشی نوین در اجرا سقف با اینتل دک

اﻳﻨﺘﻞ دك، روﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ در اﺟﺮاي دال ﻫﺎي ﻣﺸﺒﻚ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده. ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪي اﺻﻠﻲ اﺑﺪاع آن، اﺟﺮاي ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ I ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻧﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺠﺮب ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎزه اي ﻣﻮﺟﻮد. ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ؛ وزن زﻳﺎد، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ، ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﺳﺨﺖ و وﻗﺖ ﮔﻴﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در اﺟﺮا و … را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺘﻦ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺎزه اي ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﻳﻨﺘﻞ دك ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﺳﺎزه اي، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي وارده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ درکنارﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎ، اﻳﻨﺘﻞ دك را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻗﺘﺼﺎدی ترین ﺳﻘﻒﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

شرکت فنی مهندسی نوسا

مشاوره ، طراحی ، اجرا و نظارت ساخت

تلفن: 

91001424-031

نشانی: ایران - اصفهان

خیابان وحید، چهارراه رودکی، مجتمع عزیزخانی، طبقه 4، واحد 42

ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ های اینتل دک

1- ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﻄﺢ

2- ﻗﺮاردادن ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و اﺳﭙﻴﺴﺮﻫﺎ و ﻗﺮاردادن ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ

3- ﻗﺮاردادن ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

4-ﻗﺮاردادن ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

5- بتن ریزی

اجزای اصلی تشکیل دهنده سقف اینتل دک

 1. بلوک ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﻞدك
 2. ﺑﻠﻮك ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﻞ دك
 3. اﺳﭙﻴﺴﺮﻫﺎ در اینتل دک

بلوک ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﻞدك

ﺟﻨﺲ ﺑﻠﻮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮوژه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن، ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦ، ﺑﺘﻦ ﮔﺎزي، ﻟﻴﻜﺎ و ﭘﻮﻛﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮ ﭘﺮﺑﻮدن ﺑﻠﻮك ﻫﺎ و ﺑﺮش آﺳﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮعﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﺮده و ﺑﺘﻦ اﺿﺎﻓﻲ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﺣﺬف ﻣﻴﮕﺮدد.

• ﺑﻠﻮك ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﻞ دك

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﺎزك ﻛﺎري، ﺑﺮش آﺳﺎن ﺑﻠﻮك ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎري، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺲ ﺑﻠﻮكﻫﺎ، ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮت ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا، ﺣﺬف ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب، ﻛﺎﻫﺶ وزنﺳﺎزه را ﻣﻲﺗﻮان از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ اﺻﻠﻲ ﺑلوكﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﻳﻨﺘﻞ دك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﭙﻴﺴﺮﻫﺎ در اینتل دک

رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﻋﺮض ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻃﺮاﺣﻲ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ زﻳﺮﻳﻦ، زاﺋﺪه ﻋﻤﻮدي ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ و ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻠﻮك ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ آرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ را از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی منحصر به ﻓﺮد اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

شباهت اینتل دک با شابلون

وزن ﺳﻘﻒ ﻣﺘﻌﺎرف اﻳﻨﺘﻞ دك ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ 11 ﻣﺘﺮ ﺣﺪود 400 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻳﻨﺘﻞ دك ﺳﺒﺐ آزادي ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻨﺘﻞ دك ﻋﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺣﺬف و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮددو ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮاﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﻞ دك ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ثبت ملی سقف اینتل دک در ایران و جایگاه ویژه اش

ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﻞ دك ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮآوري و ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ از روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻧﻮﻳﻦ در اﺟﺮاي ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي روشﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﺣﺎل و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذي رﺑﻂ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻳﻨﺘﻞ دك ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎ 18 ﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮا ﻛﺮده و در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﻲدﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎ 25 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮآوري اﻳﻨﺘﻞ دك ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺣﺘﻲ در اﺟﺮاي دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎ 6 ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻨﺘﻞ دك را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ. ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﻳﻨﺘﻞ دك از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻨﺘﻞ دك از ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اوري ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮت در ﻛﻨﺎر ﺑﻠﻮك ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﺎﻳﻘﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده است. ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻠﻮك ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﻞ دك ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارت بوده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﭘﻴﺸﺮوي آﺗﺶ در ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد.

بخوانید چرا اینتل دک انتخاب بهتری نسبت به وافل است؟

گردآوری شده توسط گروه تحقیقاتی شرکت نوسا

سوالات متداول:

سوال: هزینه طراحی و اجرای سقف پیش تنیده چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:

به طور کلی هزینه سقف پیش تنیده مناسب و منطقی می باشد .هزینه اجرا سقف پیش تنیده به عوامل مختلفی نظیر از هزینه طراحی سقف پیش تنیده، هزینه مصالح، هزینه قالب بندی دال بتنی، هزینه اجرا سقف پیش تنیده و … وابسته می باشد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

سوال: مزایا و معایب اجرا سقف پیش تنیده چه می باشد؟

پاسخ:

طراحی و اجرا سقف های پیش تنیده همانند اجرای سقف های ساختمانی دیگر دارای معایب و مزایایی می باشد. از معایب آن می توان به هزینه زیاد و نیاز به دقت بالا در اجرا اشاره نمود. همچنین از مزایای این نوع سقف می توان به دهانه های بزرگ و کنسول های تا هفت متر، ضخامت دال کم، حذف دائمی تیرهای میانی، امکان ایجاد بازشو های بزرگ، قرار دادن ستون های نا منظم و کاهش ارتفاع ساختمان اشاره کرد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

سوال: حداکثر طول دهانه سقف پیش تنیده چقدر است؟

پاسخ:

حداکثر دهانه سقف های پیش تنیده در اندازه های متفاوتی می باشد. ولی به طور کلی حداکثر میزانی که می توان در آنها به اجرا رساند به صورت نا محدود است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب