مقالات

مدل سازی سقف وافل
مقالات

آموزش مدل سازی سقف وافل اینتل دک

نوشته حاضر سعی برا آن دارد حداقل های مورد نیاز در مدل سازی. تحلیل و طراحی سقف وافل اینتل دک را در اختیار مهندسین محاسب و کاربران خود قرار دهد.